Χωρὶς τὸν Σταυρό στὴν Ἑλληνικὴ σημαία ἡ ἀφίσα τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν γιὰ τὴν Ἐθνική μας παλιγγενεσία!

Ἀναγνώστης μᾶς ἔστειλε φωτογραφία μὲ τήν ντροπιαστικὴ ἀφίσα τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν.

Φέρει πάνω της καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ. Τὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν πραγματοποιεῖ ἀναφορὰ ἐθνικῆς μνήμης στὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς παλιγγενεσίας. Δυστυχῶς συνοδεύεται ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ σημαία, ἡ ὁποία ὅμως δὲν ἔχει πάνω της τὸν Τίμιο Σταυρό!
Οἱ ἥρωες τοῦ 1821 πολέμησαν «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τῆς Ἐλευθερία», ὅσο κι ἂν ἡ χριστιανοκάπηλος Κυβέρνηση τῆς ΝΔ, δὲν θέλει νὰ τὸ χωνέψει…
Αναγνώσεις: 265
Σημερινές: 0