Μεγάλη αναταραχή έχει δημιουργηθεί μέσα στον μήνα Μάρτιο με την ανάρτηση των κυρωμένων δασικών χαρτών και την προανάρτηση των των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της διαδικασίας κτηματογράφησης στο μεγαλύτερο μέρος της Επικράτειας.

Γίνονται με βάση την κοινή λογική παράλογα πράγματα, ειδικά με τα δασωθέντα χωράφια και τους φριγανότοπους. Βέβαια, οι δασικοί χάρτες και το δασολόγιο, όπως και το κτηματολόγιο και ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι απαραίτητα εργαλεία για την σύνταξη σωστών και ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης της χώρας.
Δυστυχώς όμως, λόγω των περιπετειών του εθνικού μας βίου, σε συνδυασμό με την έλλειψη πολιτικής βούλησης του πολιτικού μας συστήματος, το πολιτικό σύστημα ποτέ δεν προχώρησε στην υλοποίηση αυτών των θεσμών και πάντοτε ναρκοθετούσε και σαμποτάριζε, την όποια αδύναμη πολιτική βούληση εκδήλωναν κατά καιρούς μεμονωμένοι αρμόδιοι Υπουργοί.

Αντί να προχωρήσει το πολιτικό μας σύστημα στη σύνταξη δασολογίου και κτηματολογίου τι έκανε;

α) Διαχρονικά, έχει περιλάβει στη δασική νομοθεσία εξαιρετικές διατάξεις ιδιοκτησιακού χαρακτήρα, αποσκοπώντας δήθεν στην διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας και την παρεμπόδιση της μεταβολής χρήσης της δασικής γης. Την απαρίθμηση των διατάξεων αυτών την βρίσκει κανείς στο άρθρο 10 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α) και στον Ν.998/1979 (ΦΕΚ. 289 Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

β) Ενώ από το 1945 υπάρχει νόμος για το «αγροτικό κτηματολόγιο», που προβλέπει την ενημέρωση των στοιχείων του με τις δικαιοπραξίες που θα επακολουθούσαν διαχρονικά, η υλοποίησή του δεν έγινε ποτέ.

γ) Αποτέλεσμα της μη εφαρμογής του ανωτέρω νομοθετήματος για το αγροτικό κτηματολόγιο ήταν ότι, όταν έγινε η διαδικασία της αποκατάστασης των ακτημόνων γεωργών και προσφύγων, την περίοδο κυρίως του μεσοπολέμου, είχαν συνταχθεί κτηματολογικοί πίνακες και αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα για το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής γης της χώρας, όμως αυτά εγκαταλείφθηκαν και δεν ενημερώθηκαν με τις μεταγενέστερες δικαιοπραξίες.

δ) Ομοίως, από την δεκαετία του 1950 στο μεγαλύτερο μέρος της αξιόλογης γεωργικής γης έγινε η διαδικασία του αγροτικού αναδασμού. Και τότε συντάχθηκαν νέοι κτηματολογικοί πίνακες και τοπογραφικά διαγράμματα. Πάλι και γι΄αυτά δεν προβλέφθηκε ενημέρωσή των για τις μεταβολές λόγω δικαιοπραξιών.

Με άλλα λόγια, ο Ελληνικός λαός το ίδιο έργο της κτηματογράφησης το πληρώνει σχεδόν για τρίτη φορά.

Το 1975 ο συνταγματικός νομοθέτης περιέλαβε στα άρθρα 24 και 117 διατάξεις που όριζαν ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή της χρήσης των δασών και δασικών εκτάσεων, παρ΄ εκτός εάν αυτό είναι συμφερότερο για την εθνική οικονομία και οι δασικές εκτάσεις, που καταστρέφονται από πυρκαϊά ή παράνομη εκχέρσωση, να κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες.

Καίριο ζήτημα είναι ο νομικός ορισμός της έννοιας δάσος και δασική έκταση. Είχε μεγάλες περιπέτειες. Τον πρώτο ορισμό τον είχαμε με τον Νόμο ΑΧΝ / 1888 και στη συνέχεια με τον Ν. 4173 του 1929 και πρόσφατα στον Ν. 998 του 1979 (άρθρο 3) που τροποποιήθηκε διαδοχικά με τους νόμους Ν. 3208 του 2003 (άρθρο 1), Ν.4280 του 2014 (άρθρο 32) και άρθρο 48 του Ν.4685/2020.

Σημειωτέον ότι και με την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, προστέθηκε στο άρθρο 24 αυτού, ερμηνευτική δήλωση για τον νομικό ορισμό της έννοιας δάσος και δασική έκταση. Από το 1979 και με βάση τον νόμο 998  «Περί προστασίας δασών» προβλεπόταν και η σύνταξη του «δασολογίου», όμως έλειπε η πολιτική βούληση.

Το πολιτικό σύστημα, για να καλύψει την αδράνειά του και να δείξει στο λαό ότι προνοεί για την κάλυψη της ανάγκης δημιουργίας κτηματολογίου και δασολογίου, τα θεσμοθέτησε ως συνταγματικός νομοθέτης με την αναθεώρηση του συντάγματος, το 2001 στο άρθρου 24 ως υποχρέωση της Πολιτείας.

Και ενώ μέχρι τότε το πολιτικό σύστημα το θέμα του δασολογίου και του κτηματολογίου το προχωρούσε με τον αραμπά. Από το 2010 άλλαξε συμπεριφορά του. Ο λόγος της αλλαγής είναι ο εξής.

Είμαστε πλέον στην εποχή «των μνημονίων», οπότε για την σύνταξη του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών, ενδιαφέρθηκαν οι δανειστές μας. Μας επιβλήθηκε, ως συμβατική «μνημονιακή» υποχρέωση, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις των μνημονιακών νόμων η σύνταξή των.

Συγκεκριμένα, με τον νόμο 3899 του 2010 εντάχθηκε και το κτηματολόγιο στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄του νόμου 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί ΔΕΚΟ» και με τον νόμο 4046 του 2012 (ΦΕΚ 28 Τ.Α. Σελ. 808 ), ορίζεται ότι, η Κυβέρνηση έχει αναλάβει την υποχρέωση, να δημιουργήσει πλήρες κτηματολογικό μητρώο και κτηματολογικά γραφεία αποκλειστικής λειτουργίας, καθώς και να υιοθετήσει νομοθεσία, που να επικαιροποιήσει και να κωδικοποιήσει την νομοθεσία για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα και μάλιστα με πρόβλεψη αυτό να γίνει μέσα στο 3ο τρίμηνο του 2012.

Όμως για σύνταξη του κτηματολογίου, είναι αναγκαία η παράλληλη σύνταξη των δασικών χαρτών, αφού τα εμπράγματα δικαιώματα, κυριότητα κλπ. σε δάση και δασικές εκτάσεις είναι συνδεδεμένα με το νομικό τεκμήριο κυριότητος υπέρ του Δημοσίου σ΄αυτά, όπως επίσης με το γεγονός ότι στις λεγόμενες «νέες χώρες» δηλαδή στην Ήπειρο την Μακεδονία και την Θράκη, που απελευθερώθηκαν το 1912-1913, στα αναγνωρισθέντα και αναγνωριζόμενα ως ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις το Ελληνικό δημόσιο είναι συγκύριο κατά το 1/5 εξ αδιαιρέτου (άρθρα 49 νόμου 2052/1920).

Η σύνταξή των δασικών χαρτών γίνεται με βάση τις διαθέσιμες παλαιότερες και νεώτερες αεροφωτογραφίες από τις Δασικές Διευθύνσεις των Νομών (άρθρα 3 και 5 Ν. 3208/2003 ΦΕΚ 303 Τεύχος Α΄).

Εκείνο που είναι ερευνητέο, είναι να εξακριβωθεί, που αποσκοπούν οι δανειστές μας και συμπεριέλαβαν την ανωτέρω σύνταξη του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών στις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.

Αναρωτιέται κανείς: Ενδιαφέρονται οι δανειστές μας να δημιουργηθούν οι θεσμοί αυτοί, ως αναγκαία εργαλεία, ώστε να συμβάλλουν στη χώρα μας, στην προσπάθειά μας να οδηγηθούμε από την ύφεση στην ανάπτυξη;

Πολύ θα το ήθελα να το πιστέψω. Όμως δυσπιστώ και μου είναι πολύ δύσκολο να δεχθώ καλόπιστα, ότι έχουν τέτοιο ευγενικό κίνητρο, έχοντας υπόψη μου την μέχρι σήμερα συμπεριφορά τους απέναντί μας αυτά τα ένδεκα χρόνια των μνημονίων και του κορονοϊού και εξηγούμαι:

Γιατί μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 αξίωναν να δημιουργήσουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα μεγέθους 3,5% του ΑΕΠ μας , για πέντε επόμενα χρόνια και 2% για τα υπόλοιπα 48 μέχρι το 2060 και τώρα με τον κορονοϊό μας επιτρέπουν ελλείμματα σχεδόν 10%;

Πώς με δημόσιο χρέος 120% του ΑΕΠ, το χρέος μας ήταν μη εξυπηρετήσιμο και τώρα με 200% και πάνω είναι εξυπηρετήσιμο και μας δανείζουν με επιτόκια 1%;

Ποιο από τα μέτρα που μας επέβαλαν μέσω των μνημονίων ήταν αναπτυξιακό;

Τα μέτρα των μνημονίων που μας επέβαλαν το ΔΝΤ , η Ε.Ε. Και η ΕΚΤ, καθώς επίσης οι Γερμανοί τοκογλύφοι, που κρύβονται πίσω τους, στοχεύουν αποκλειστικά στην αποτροπή της επίσημης χρεοκοπίας, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι ιδιωτικοποιήσεις της δημόσιας περιουσίας σε εξευτελιστικές τιμές.

Περαιτέρω με τα μέτρα όπως ο νέος πτωχευτικός νόμος να δρομολογηθεί και υλοποιηθεί η κλοπή των ιδιωτικών περιουσιακών των Ελλήνων πολιτών.

Το δασολόγιο και το κτηματολόγιο το θέλουν γιατί έτσι να αποτυπωθεί με σαφήνεια και ακρίβεια ολόκληρη η δημόσια και ιδιωτική περιουσία μας . Επομένως, σύμφωνα με τους ορισμούς των μνημονίων, θα μεταβιβασθεί στο περίφημο «υπερταμείο», την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας», (Ν.4389 του 2016) το σύνολο της δημόσιας περιουσίας που θα προκύψει με την κτηματογράφηση.

Αυτό προβλέπεται στις ρυθμίσεις της απόφασης της συνόδου των αρχηγών των κρατών – μελών της Ευρωζώνης της 12-7-2015, που επικύρωσε ο νόμος 4334 του 2015 (Φ.Ε.Κ. 80 Τ.Α.).

Τα hedge funds έχοντας αγοράσει τα κόκκινα δάνεια των Ελλήνων προς τις Τράπεζες σε εξευτελιστικές τιμές μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα αποκτήσουν αντί πινακίου φακής τα σπίτια και τα διαμερίσματα των Ελλήνων και στη συνέχεια μέσω των ΜΚΟ ξέρουμε που θα πάν.

Το υπερταμείο είτε θα τα εκποιήσει είτε θα τα μισθώσει με «μακροχρόνια» μίσθωση για 99 χρόνια σε διεθνή κερδοσκοπικά hedge funds.

Δυστυχώς και οι διοικούντες την Εκκλησία Επίσκοποι, προτίθενται με τις με αριθμό 2167 και 2168 της 3ης Μαρτίου του τρέχοντος έτους, προσκλήσεις ενδιαφέροντος αξιοποίησης της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών, προχωράνε στην δια δημοπρασίας εκχώρηση για «αξιοποίηση» 100 χρόνων ή σε πώληση, του σημαντικότερου τμήματος της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας. Προφανώς «επενδυτές» θα είναι κάποια funds.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει με σαφήνεια από τις διατάξεις του Ν.4336 του 2015, όπου στη σελίδα 1030 του ΦΕΚ 94 Τ.Α. ορίζεται ως στόχος του Ταμείου η ρευστοποίηση με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα των «Ελληνικών περιουσιακών στοιχείων».

Η εποπτεία του Ταμείου ανατίθεται στους «οικείους ευρωπαϊκούς θεσμούς», δηλαδή στους δανειστές μας και είναι ανεξάρτητο μη υποκείμενο στον έλεγχο του Ελληνικού Κράτους. Έχοντας λοιπόν το κτηματολόγιο και το δασολόγιο, έχουν τα εργαλεία για να το πετύχουν το σκοπό τους στην εντέλεια. Δεν πρόκειται να τους ξεφύγει κανείς και τίποτε.

Οι δανειστές μας λοιπόν έχουν βάλει στόχο «το οικόπεδο» που λέγεται Ελλάδα. Αυτό θέλουν και μάλιστα χωρίς τους «ιθαγενείς» του, τους Έλληνες.

Ότι αυτός είναι ο στόχος τους, φαίνεται, γιατί τα μέτρα που μας επέβαλαν είχαν ήδη τα εξής αποτελέσματα.

Την φτωχοποίηση μας. Είχαμε χάσει έως το 2019 το 25% του Εθνικού μας εισοδήματος και η αξία της περιουσίας των Ελλήνων σε χρηματιστηριακή αξία μετοχών ομολόγων είχε απομειωθεί κατά 300 δις €, από την πτώση των τιμών των ακινήτων κατά 200 δις € και σε μειώσεις μισθών των εργαζομένων περί τα 30 δις € .

Την εκτίναξη της ανεργίας στο ύψος του 1,3 εκατομμυρίου ανέργων και το σπρώξιμο 500.000 νέων Ελλήνων και Ελληνίδων που αποτελούν την επιστημονική και τεχνοκρατική μας αφρόκρεμα στην μετανάστευση και τέλος την μείωση του πληθυσμού της χώρας μας , αφού οι θάνατοι τα χρόνια της τελευταίας πενταετίας είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις.

Ήδη τα τελευταία μέτρα για τον κοροδοϊό, οδηγούν στην εξαφάνιση ως κοινωνικό στρώμα τους ελευθεροεπαγγελματίες, τους μικροεμπόρους και τους αγρότες. Όλοι αυτοί θα προστεθούν στην πληθυσμιακό στρώμα των «απασχολήσιμων» εργατών, από το οποίο, οι πολυεθνικές εταιρίες , θα αντλούν το κατά το συμφέρον τους απολύτως αναγκαίο και κατά το δυνατόν φθηνότερο εργατικό προσωπικό.

Εκείνοι που θα περισσεύσουν μοιραία θα φύγουν από την χώρα αναζητώντας εργασία στο εξωτερικό.

Δυστυχώς, ενώ η Ελλάδα σύρεται, στην ελεγχόμενη χρεοκοπία που βιώνουμε όλοι μας οι πολίτες της, περιμένοντας τον από μηχανής Θεό , αρνούμενοι να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.

ΩΡΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ. ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΟΥ ΜΕΝΕΤΟΙ!

oimos-athina

Αναγνώσεις: 59
Σημερινές: 0